تنديس واحد نمونه صنعت سبزلوح تقدير واحد نمونه صنعت سبز

خط مشي سيستم مديريت يكپارچه IMS

آگهی مناقصه عمومی شماره 8-1-111-98

شرکت کشت و صنعت امام خمینی (ره) در نظر دارد بازسازي سوييت هاي مهمانسراي خود را به پيمانكار و يا شركت واجد صلاحيت واگذار نمايد .

گواهي نامه ها و پروانه هاي عضويت شركت كشت و صنعت امام خميني ره

Karamoozi tahghigh RadioActive  IranCode Energy R&D 95 5S OHSAS18001  ISO14001 ISO9001 ISO9001